algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden per 1 januari 2020

Deze algemene voorwaarden gelden voor Suzan Bosch en de deelnemers aan haar activiteiten.
 De overeenkomst heeft betrekking op de trainingen, workshops en trajecten die vermeld staan op de websitewww.suzanbosch.com

Aanmelding en plaatsing
De ontvangst van de betaling geldt als inschrijving.
 De bevestiging van de betaling is het bewijs van deelname.
Toewijzing van een plaats gaat op volgorde van binnenkomst van betaling, tot het maximum aantal deelnemers bereikt is.
Suzan Bosch bepaalt het maximaal aantal deelnemers per activiteit. Wanneer het maximum aantal deelnemers voor een training of activiteit is bereikt, worden er geen deelnemers meer toegelaten.

Prijzen
Alle prijzen staan vermeld op de website
www.suzanbosch.com. De prijzen van workshops, trainingen en andere activiteiten zijn (tenzij anders vermeld) exclusief 21% btw. Bij het reserveren van een training of workshop is de prijs, vermeld op de website op het moment van betalen via IDEAL, bepalend. Herkenbare fouten zijn uitgezonderd.

Wijze van betaling
Betaling geschiedt door middel van IDEAL, direct bij de inschrijving voor de training, workshop of ander evenement. Betaling in termijnen is alleen mogelijk in overleg. Via e-mail ontvangt u een factuur voor uw eigen administratie. (als u een papieren versie wilt, kunt u daarom vragen)

Annulering van de aanmelding door de deelnemer
U heeft het recht om binnen 14 dagen na betaling de aanmelding kosteloos te annuleren. Alle data van de trainingen en workshops zijn ruim van tevoren bekend. Mocht u verhinderd zijn, dan is het mogelijk om, in overleg, een gemiste les in te halen in een andere groep, mits u zich voorafgaand aan de les heeft afgemeld. Verzuim of voortijdige beëindiging door de deelnemer geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Restitutieregeling
Wanneer u zich inschrijft voor een activiteit, verbindt u zich voor de gehele workshop of traject zoals dat is omschreven op de website en bent u Suzan Bosch het volledige bedrag verschuldigd.
 U hebt het recht om binnen 14 dagen na aanmelding uw inschrijving kosteloos te annuleren. Na deze 14 dagen geldt het volgende:

-Bij annulering van de activiteit tot vier weken voor aanvang, vindt teruggave van het betaalde bedrag plaats, met inhouding van € 30,- administratiekosten.

-Bij annulering van de activiteit vier weken voor aanvang of nog later, blijft het gehele bedrag verschuldigd. Als er een wachtlijst is en uw plek kan worden opgevuld door een ander, bent u alleen € 30,- administratiekosten verschuldigd.

-Als de activiteit eenmaal is begonnen, dan vervalt voor de deelnemer die de activiteit staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten deel van de activiteit.

Indien u door overmacht de activiteit moet afbreken, is het soms mogelijk de activiteit op een ander tijdstip opnieuw volgen met 50 % korting. Dit kan alleen na overleg en als er voldoende plaats is.
Een verzoek tot teruggave van de reeds betaalde bijdrage moet schriftelijk, met opgaaf van redenen, worden ingediend. Dit moet zowel per brief als per mail.
Schriftelijk Suzan Bosch West 31 9285 WB Buitenpost

Per mail: su***@su********.com

Annulering door Suzan Bosch
Bij onvoldoende belangstelling heeft Suzan Bosch het recht om de activiteit te annuleren. Suzan Bosch zal, waar mogelijk, ingeschreven deelnemers tijdig berichten. Binnen 14 dagen na dagtekening wordt het betaalde bedrag op de rekening teruggestort.
Suzan Bosch heeft tevens het recht bij onvoorziene omstandigheden tussentijds de locatie, data en/of -tijdstippen te wijzigen. Hierbij zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van de deelnemers. Wanneer er onderdelen uitvallen, heeft Suzan Bosch geen andere verplichting dan het organiseren van inhaal- c.q. vervangingactiviteiten.

Aansprakelijkheid
Suzan Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens door Suzan Bosch georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Gegevensbeheer
Alle persoonsgegevens die wij van onze deelnemers ontvangen, worden door Suzan Bosch opgeslagen in een klantenbestand. Suzan Bosch verwerkt deze gegevens om deelnemers te informeren over hun activiteit. Suzan Bosch houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens niet zonder toestemming verstrekken aan derden.

Overige voorwaarden
Alle door Suzan Bosch gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van type-, zet- en drukfouten. Data en prijzen kunnen na publicatie door Suzan Bosch worden aangepast.

Kvk nummer: 51521628

BTW: NL001460294B54